کیوی برای درمان بیماری زیر مفید است :

تقویت قلب – مدر- رماتیسم – قابض – ملین – ضد عطش و…
  1. شربت کیوی برای تقویت قلب مفید است.
  2. کیوی مدر است.
  3. کیوی حاوی ویتامینC می‌باشد.
  4. کسانیکه رماتیسم دارند از جوشانده میوه رسیده خشک آن استفاده کنند.
  5. میوه نارس کیوی قابض میباشد و ضد عطش است.
  6. برای ترد شدن و نرم بودن گوشت برگ یا ششلیک آنها را در کمی کیوی آغشته کنید.
  7. ملین است قبل از هر غذا یک عدد میل شود.