لیچی برای درمان بیماری زیر مفید است :

هضم غذا – مقوی معده – ضد غدد و تومور – تشنگی – خنک کننده – قابض –

مسکن درد – آماس بیضه – تسکین سرفه – غرغره و التیام زخم و…

لیچی :
۱٫ میوه بسیار لذیذی است که در ایران به ندرت پیدا می ‌شود هم بصورت
تازه و هم بصورت خشک در چین و هند استفاده می‌گردد.
۲٫ مقوی معده است و به هضم غذا کمک می کند.
۳٫ در موارد بزرگ شدن غدد و تومورها تجویز می ‌شود.
۴٫ از میوه و برگ درخت برای معالجه گزش جانوارن سمی استفاده می ‌شود.
۵٫ دانه آن تشنگی را تسکین می‌دهد.
۶٫ دانه آن خنک کننده و قابض و مسکن درد است.
۷٫ دانه آن برای معالجه آماس بیضه مفید می‌باشد.
۸٫ جوشانده از گل و پوست درخت و ریشه آن برای غرغره و التیام زخم مفید می‌باشد.
۹٫ در هند و چین دانه و میوه آنرا برای تسکین سرفه می‌خورند.