بالنگ برای درمان بیماری زیر مفید است :

قابض – اسهال – تقویت کننده قلب – مانع موریانه و بید زدگی

– ضدّ سم حیوانی – امراض سر درد عصبی – درد مفاصل –

سر درد – شادی آور – رفع بی حسی – فلج- لقوه – رعشه و درد مفاصل

– سیاتیک – سم مار گزیدگی و عقرب_گزیدگی و…

نحوه درمان بیماری ها با بالنگ:

۱٫ پوست بالنگ گرم و خشک است.
۲٫ برگ و شکوفه‌های آن قابض است.
۳٫ شکوفه و برگ بالنگ برطرف کننده التهاب و حرارت زیاد امعاء و احشاء می باشد.
۴٫ جهت درمان اسهال میتوان روزی ۳ نصف استکان از عرق بالنگ نوشید.
۵٫ پوست بالنگ تقویت کننده قلب است، بصورت مربا البته کسانیکه بیماری قند ندارند.
۶٫ اگر پوست بالنگ را در میان لباسها بگذارید مانع موریانه و بید زدگی میشود.
۷٫ ۵۰ گرم از تخم بالنگ ضدّ سم حیوانی است. اگر با آب گرم مخلوط شود جهت رفع سم مار گزیدگی و عقرب گزیدگی مفید است.
۸٫ هرگاه کسی روغن تخم بالنگ را به خود بمالد بوی آن عقرب را دور میکند.
۹٫ برای درد مفاصل ضماد پخته آن را بگذارید.
۱۰٫ بوئیدن عطر بالنگ سر درد را برطرف می‌کند.
۱۱٫ بوئیدن بالنگ شادی آور است.

روش تهیه روغن پوست زرد بالنگ :‌

حدود ۲۰۰ گرم پوست زرد بالنگ را داخل روغن کنجد بیاندازید

و به مدت ۳ ساعت با حرارت غیرمستقیم (بن‌ماری) حرارت داده

سپس پوست را عوض نموده و ۵ بار اینکار را در همان روغن تکرار کنید.

روغنی به دست میآید که برای موارد زیر مفید است.

الف) مالیدن آن بی حسی را رفع میکند.
ب) برای فلجی
پ) لقوه
ت) رعشه و درد مفاصل
ث) سیاتیک
ج) امراض سر درد عصبی (به شقیقه‌ها بمالند).