درمان گیاهی سالک:

  1. برگ ازگیل را بصورت غلیظ جوشانده , سپس صاف کنید و سالک را با آن بشویید.
  2. مقداری اسفرزه را در سرکه حل کنید و بر محل سالک قرار بدهید و به آرامی بمالید.
  3. هسته ی هلو را بسوزانید و مغز آن را بسایید و با گل سرخ مخلوط کنید و هر روز یک مرتبه بر روی سالک بمالید.
  4. آب برگ گل شب بو را تهیه کنید و به همراه مقدار کمی کتیرا ضماد, کنید بسیار مفید است.